getBukkit Discord
VybrusHosting
RedLaceGaming
KyraHosting
ShockByte
DiscordList.me
RexsDev
DiscordList.net